תקנון האיגוד

"איגוד ישראלי לבודקי פוליגרף ממוחשב" (ע"ר) 580342938 .

(אילפ"מ)

“The Israeli Computerized Polygraph Association” (I.C.P.A)

סימן א': הגדרות , מטרות, יעדים

  1. הגדרות:

1.1 "מכשיר פוליגרף" – מכשיר המודד ורושם פעילויות פיזיולוגיות שונות במספר ערוצים בו-זמנית.

1.2 "בדיקת פוליגרף" – בדיקה באמצעות מכשיר פוליגרף, המיועדת להעריך את אמיתות תשובותיו ו/או לגלות מידע
או הימצאותו של כזה אצל הנבדק וזאת בהסתמך על תגובותיו הפיזיולוגיות במהלך הבדיקה כפי שהן נרשמות
באמצעות המכשיר.

1.3 "בודק פוליגרף" – אדם שהוכשר לערוך בדיקות פוליגרף ועיסוקו המלא או החלקי, הנו כעת, או היה בעבר
בבדיקות פוליגרף כמוגדר לעיל.

1.4 "נבדק" – אדם העובר בדיקת פוליגרף.

 2. מטרות:

2.1 איגוד כל בודקי הפוליגרף אשר למדו במכונים מקצועיים ומוסמכים והקמת קבוצת איכות של בודקי הפוליגרף בישראל.

2.2 איגוד קבוצה איכותית של בודקי פוליגרף אשר האתיקה המקצועית ופיתוח נושא הפוליגרף יהיו בראש מעיניהם.

2.3 קידום הידע המקצועי וההתמחות בהפעלת הפוליגרף הממוחשב.

2.4 שמירת זכויותיהם וחובותיהם של חברי האיגוד.

3. יעדים:

3.1 קידום מקצוע הפוליגרף ע"י שימוש בו ככלי חקירתי אמין.

3.2 קביעת סטנדרטים עדכניים לביצוע בדיקת פוליגרף .

3.3 שיפור כישורי החברים תוך עמידה בסטנדרטיים גבוהים ובשמירה על אתיקה מקצועית.

3.4 יצירת אחדות בין חברי האיגוד ע"י שיתוף פעולה מקצועי לרווחתם במלי לפגוע בטובת הכלל.

3.5 ייצוג החברים באיגוד כלפי הציבור וכלפי גופי ממשל, חקירה, וגופים אחרים.

 

סימן ב': מוסדות האיגוד

4. וועד מנהל של האיגוד:

4.1 הוועד המנהל הוא המוסד המבצע של האיגוד ולו הסמכויות שלא יוחדו בתקנון זה למוסד אחר ממוסדותיו של האיגוד.

4.2 על חברי הוועד המנהל למלא בנאמנות את תפקידיהם ולפעול לטובת האיגוד במסגרת מטרותיו ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה והועד עצמו אשר התקבלו כדין.

4.3 הוועד יבחר ע"י חברי האסיפה הכללית .

4.4 הוועד יכהן ממועד בחירתו ככזה ועד שאסיפה כללית אחרת תבחן וועד חדש .

4.5 חבר הוועד היוצא יכול להיבחר לוועד החדש.

4.6 כהונתו של חבר הועד המנהל תסתיים עם מתן הודעת התפטרות בכתב לוועד המנהל, או לפי המקרה, עם פרישתו, השעייתו או הוצאתו מהאיגוד, או במקרה והוכרז כפסול דין או פושט רגל.

4.7 נתפנה מקומו של חבר הועד המנהל, רשאים הנותרים למנות חבר אחר מהאיגוד לכהן כחבר הועד המנהל עד לאסיפה הכללית הקרובה. עד למינוי כזה רשאים הנותרים להמשיך ולפעול כוועד המנהל.

4.8 חבר הועד המנהל שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים למנות חבר איגוד למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו. עד למינוי כזה, רשאים הנותרים להמשיך לפעול כוועד מנהל.

4.9 הועד המנהל רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה אליהן, המניין הדרוש בהם ודרך ניהולו.

4.10 החלטות הועד המנהל יתקבלו ברוב קולות המצביעים. היו הקולות שקולים, לא תתקבל החלטה.

4.11 החלטת כל חברי הועד המנהל פה אחד יכול שתתקבל גם שלא במהלך ישיבת הועד, במקרה כזה, יחתמו כל חברי הועד המנהל על המסמך המכיל את ההחלטה שהתקבלה.

4.12 הועד המנהל ינהל פרוטוקולים שיכללו את מהלך ישיבותיו וההחלטות שהתקבלו. כל חבר איגוד, רשאי בכל זמן סביר, לעיין בפרוטוקולים.

4.13 ערעור על החלטת הועד המנהל ניתן להעלות באסיפה כללית רגילה או שלא מן המניין כאמור בסעיף "5" לסימן זה.

4.14 וועד מנהל האיגוד יורכב מחמישה חברים להלן:  " הוועד"

4.15 חברי הוועד יפעלו יחד להשגת יעדי האיגוד ומטרותיו, כפי שנוסחו בתקנון זה.

4.16 יו"ר הוועד יבחר ע"י האסיפה הכללית בבחירה ישירה .

4.17 הוועד ימנה מתוכו את בעלי התפקידים הבאים:

4.17.1 סגן יו"ר .

4.17.2 מזכיר.

4.17.3 גזבר.

4.17.4 דובר.

4.18 הוועד וחברי וועדת הביקורת ימנו מתוכם ו/או מחברי האיגוד את הוועדות השונות כדלהלן:

4.18.1 וועדת הדרכה.

4.18.2 ועדה ממונה על קשרי חו"ל.

4.18.3 חוקה ותקנון.

4.18.4 מיון סינון וקבלת מועמדים.

4.18.5 מיסוי

4.18.6 אתיקה ומשמעת.

5.  האסיפה הכללית :

5.1 אחת לשנה יכנס הועד המנהל אסיפה כללית רגילה של חברי האיגוד.

5.2 הועד המנהל רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין, והוא חייב לעשות כן לפי דרישה בכתב – תוך ציון סדר היום של האסיפה הנדרשת מאת ועדת הביקורת או מאת לא פחות משליש מכלל חברי האיגוד שהם בעלי זכות ההצבעה באסיפה הכללית וחתמו על הדרישה.

5.3 לא כינס הועד המנהל אסיפה כללית שלא מן המניין תוך 30 יום מהיום שהוגשה לו דרישה כאמור, רשאים הדורשים לכנס האסיפה.

5.4 אסיפה כללית תחשב לחוקית כאשר:

5.4.1 נשלחה לחברי האיגוד בעלי זכות ההצבעה הודעה על מועד ומקום כינוסה וכן סדר היום ונושאי הדיון הכלליים אשר ידונו בה וזאת לפחות 14 ימים לפני המועד שנקבע.

5.4.2 היה נוכח במועד שנקבע לתחילת האסיפה לפחות שליש מחברי האיגוד שהם בעלי זכות הצבעה.

5.4.3 לא היה מניין חוקי כאמור, בזמן שנקבע לכינוס האסיפה, ידחה מועד האסיפה בשעה אחת והיא תתקיים ותהיה חוקית בכל מספר של משתתפים כעבור שעה.

5.5 האסיפה הכללית הרגילה תקבל דין וחשבון מפעולות הועד המנהל וועדת הביקורת, ותדון בהם וכן במאזן ובדוח הכספי שיוצגו בפניה ותחליט על אישורם או אי-אישורם.

5.6 האסיפה הכללית הרגילה תבחר אחת לשנתיים את הועד המנהל, את ועדת הביקורת ואת בית הדין המשמעתי ותעסוק בכל עניין אחר אשר נקבע בהודעה על כינוס האסיפה.

5.7 האסיפה לא תדון בכל נושא אחר אשר לא נכלל בהודעת הכינוס, אלא אם שלושה רבעים מהחברים הנוכחים בעלי זכות הצבעה הסכימו לדון בו.

5.8 אסיפה כללית שלא מן המניין שכונסה כאמור בסעיף "2" לסימן זה, לא תדון בכל עניין שלא הוזכר בהודעת הכינוס.

5.9 בכל אסיפה כללית יבחרו ע"י רוב רגיל, יושב ראש ומזכיר לצורך ניהול האסיפה מבין חברי האיגוד בעלי זכות הצבעה אשר יהיו נוכחים במקום.

5.10 בכפוף לאמור בסעיף "14 " לסימן זה, יהיה לכל חבר בעל זכות הצבעה קול אחד בלבד.

5.11 חבר בעל זכות הצבעה הנעדר מהאסיפה, רשאי למסור לחבר אחר שהוא בעל זכות הצבעה, ייפוי-כוח בכתב לייצגו באסיפה כללית מסוימת.במקרה כזה, יהיה למיופה הכוח, מלבד קולו שלו, קול אחד נוסף בשם החבר שייפה את כוחו.

5.12 חבר המשתתף באסיפה יוכל להצביע באמצעות ייפוי כוח עבור חבר אחד בלבד הנעדר מההצבעה. זכותו זו, יפה להצבעה בכל עניין מלבד עניינים והצבעות לגביהן נקבע מפורשות בתקנון זה כי נדרשת נוכחות ממשית.

5.13 ההצבעה באסיפה כללית תעשה ע"י הרמת יד, ואולם, לפי דרישת לפחות רבע ממספר הנוכחים בעלי זכות ההצבעה תיערך הצבעה חשאית בדרך אחרת.

5.14 על אף האמור לעיל, רשאי הועד המנהל להחליט, כי החברים שלא שלמו את דמי החבר המוטלים עליהם, עד מועד האסיפה הכללית הרגילה, לא יהיו זכאים להצביע בה, ובלבד שהודעה על כך הופיעה בהודעת כינוס האסיפה. החלטה זו ניתן להפוך, בתנאי שהחבר שילם את חובו לפני תחילת האסיפה או שניתן לו פטור מיוחד ע"י הועד המנהל.

5.15 החלטות האסיפה הכללית, יתקבלו ברוב קולות המצביעים אם אין הוראה אחרת בתקנון. היה וקולות המצביעים שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע בהצבעה.

5.16 יושב ראש האסיפה הכללית רשאי, בהסכמת האסיפה, לדחות את המשך האסיפה והוא חייב לדחותה למועד אחר אם נדרש לעשות כן ע"י רוב הנוכחים בעלי זכות ההצבעה.

5.17 בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול שיכיל את ההחלטות שהתקבלו בה, הפרוטוקול ייחתם ע"י יושב ראש האסיפה וע"י מזכירה, וחתימתם, תהווה ראיה לכאורה לתוכנו. העתק, צילום וכיו"ב, אשר אושר בידי יושב ראש האסיפה, או בידי המזכיר, דינו כדין המקור.

6. וועדת ביקורת:

6.1 כל אסיפה כללית רגילה תבחר בועדת ביקורת שתהיה מורכבת מחברי האיגוד. ואולם, רשאית אסיפה כללית רגילה להחליט ברוב של שני שלישים, כי תפקידי ועדת הביקורת יוטלו על רואה חשבון שיתמנה ע"י הועד המנהל. משהוחלט כך והתמנה רו"ח כאמור, ישמש בתפקידו עד לכינוס האסיפה הכללית הרגילה הבאה.

6.2 ועדת הביקורת תבדוק את ענייניו הכספיים של האיגוד ואת פנקסי החשבונות שלו, ותמליץ בפני האסיפה הכללית הרגילה על אישורם, או על אי אישורם.

6.3 חבר ועדת הביקורת זכאי לעיין בפנקסי החשבונות של האיגוד ובכל המסמכים המתייחסים אליהם ולקבל מן הועד המנהל הסברים בגינם בכל עת לצורך ביצוע תפקידו כחבר בוועדה.

6.4 הוראות סעיף "4" לסימן זה, יחולו בשינויים המתחייבים גם על ועדת הביקורת.

6.5 למעט במהלך כהונת ההנהלה המכוננת, לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר הועד המנהל וכחבר ועדת הביקורת

7. רו"ח

7.1 האסיפה הכללית תמנה רו"ח ותקבע את שכרו, על מנת לערוך הדוחות הכספיים של העמותה ולהגיש דין וחשבון מבוקר.

7.2 רו"ח לא יהא חבר בוועדת הביקורת.

7.3 על רו"ח להשתתף בכל אסיפה זמנית בה מאושר הדו"ח על מנת להסבירו.

7.4 רו"ח רשאי כמו וועדת הביקורת לעיין במסמכי העמותה לצורך ביצוע תפקידו.

8. נשיא האיגוד :

8.1 התפקיד במהותו הינו ייצוגי בלבד, נשיא של כבוד, ללא כל משמעות אופרטיבית.

8.2 הנשיא יבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי של האסיפה הכללית ועל ידה .

8.3 משך כהונתו של הנשיא אף הוא נתון לשיקול דעתה הבלעדי של האסיפה הכללית.

סימן ג': חברים באיגוד – תנאי קבלה, מעמד וזכויות

9. תנאי קבלה לחבר מן המניין :

9.1 מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה.

9.2 חבר מן המניין הנו בודק פוליגרף פעיל, אשר עונה על ארבעת התנאים הבאים:

9.2.1 סיים בי"ס/מכללה ללימודי פוליגרף ע"פ מתכונת הלימודים המקובלת (320 שעות לימוד) וקבל תעודה המעידה על כך.

9.2.2 ביצע לפחות 200 בדיקות פוליגרף בפועל ועסק במקצוע שנה ברציפות.

9.2.3 עבר ועדת קבלה אשר אישרה כישוריו המקצועיים והתאמתו כחבר.

9.2.4 שילם את דמי החבר השנתיים לאיגוד.

9.2.5 חבר מן המניין יהיה בעל זכות הצבעה באסיפה הכללית וכן רשאי להיות בעל תפקיד בכל ועדה מועדות האיגוד.

10. תנאי קבלה לשוחר :

10.1 סיים בי"ס/מכללה לפוליגרף ע"פ מתכונת הלימודים המקובלת (320 שעות לימוד לפחות) ובתנאי שקיבל תעודת סיום ושילם את דמי החבר השנתיים לאיגוד

11. תנאי קבלה למועמד :

11.1 לומד בבי"ס/מכללה ללימודי פוליגרף ע"פ מתכונת הלימודים המקובלת

12. תומך:

12.1 אדם שאינו בודק פוליגרף ואינו עוסק בבדיקות פוליגרף כמקצוע אך מתעניין בנושא מבחינה מדעית או משפטית (אקדמיה, מדע ו/או משפט).

13. חבר זר :

13.1 מי שהוכר ע"י איגוד זר כחבר מן המניין , ואין הוא אזרח מדינה עוינת לישראל, יתקבל בסטאטוס של חבר זר באיגוד , באישור הועד וועדת ביקורת.

סימן ד': עקרונות וסטנדרטים – עבודת הבודק,אתיקה, משמעת ושינוי התקנון

14. עקרונות מנחים לחבר באיגוד :

14.1 כדי להשיג את אחדות המטרה וכדי להגן על רווחת הציבור וזכויות הפרט, מקבל כל חבר באיגוד על עצמו עקרונות בסיסיים אלו:

14.1.1 כל חבר יכבד את זכותם וכבודם של חברי האיגוד.

14.1.2 אין לקיים בדיקה בידיעה שזו נוגדת או מפירה את החוק.

14.1.3 לא יקיים חבר באיגוד בדיקת פוליגרף ללא ידיעת והסכמת הנבדק.

14.1.4 אין לקיים בדיקה כאשר הבודק יודע בוודאות שאין הנבדק מתאים לה מבחינה גופנית או נפשית.

14.1.5 אין לבודק סמכות לקבוע אבחנה רפואית לגבי מצבו של הנבדק.

14.1.6 לא יבצע חבר באיגוד בדיקת פוליגרף, אלא באמצעות מכשור הרושם רישומים נפרדים, קבועים ובו זמניים שיכללו לפחות את הנשימה, הלב והפעילות החשמלית של הגוף.

14.1.7 קודם לבדיקה,יבצע הבודק ראיון מקדים עם הנבדק (Pre-test).

14.1.8 מרווח הזמן בין תחילת שאלה לתחילת השאלה שאחריה לא יקטן מעשרים (20) שניות.

14.1.9 אין לקבוע תוצאות בדיקה, אלא אם כן זו מתבססת על לא פחות משני מחזורי שאלות (2 צ'רטים), ובכל מחזור נשאלו כל השאלות הרלוונטיות.

14.1.10 טכניקות הבדיקה יכללו שאלות רלוונטיות ושאלות ביקורת (אין לבצע בדיקה כשהשאלות "החמות" מושוות לשאלות ניטראליות).

14.1.11 תוצאת בדיקה תהיה ע"פ הניתוח האובייקטיבי של הגיליון (צ'רט) וע"פ כל אבחנה בלתי תלויה של הבודק בעת הבדיקה.

14.1.12 אין לקבל תשלום, טובת הנאה או מתנה שנתנו כדי לזייף תוצאה או להשפיע על החלטת הבודק.

14.1.13 אין לפרסם במודע כל פרסום שגוי או מוטעה ביחס למקצוע הפוליגרף.

14.1.14 חבר לא ייתן חוות דעת אודות בדיקה שבוצעה ע"י אחר, החבר באיגוד, אלא בהסכמתו המפורשת של אותו החבר.

15. משמעת:

15.1 כל חבר אשר בהתנהגותו פוגע או מתכוון לפגוע באיגוד או בשמו הטוב, או הפועל בניגוד למטרות האיגוד וליעדיו, הטיפול בו יתבצע ע"פ ההליך הבא:

15.1.1 יזומן בפני הועד המנהל לברור.

15.1.2 היה והתברר כי יש בסיס לטענות כלפיו, ינקטו נגדו צעדים הדרגתיים בהתאם לחומרת מעשיו אשר ישקלו ע"י ועדת המשמעת:

15.1.2.1 אזהרה.

15.1.2.2 השעיה עד להחלטה .

15.1.2.3 ענישה – הטלת קנס ו/או הרחקה לתקופה מסוימת ו/או הרחקה לצמיתות לפי שיקול דעת הועד המנהל.

16. השעיה זמנית דחופה:

16.1 חבר או מועמד לחברות שמתנהלת נגדו חקירה בגין חשד לעבירה פלילית או משמעתית או שמתנהל נגדו משפט או דיון משמעתי בעבירה מעבירות אלו, רשאי הועד המנהל להשעותו השעיה זמנית מחברותו או ממועמדותו לחברות באיגוד עד תום החקירה, המשפט או הדיון המשמעתי.

16.2 הועד המנהל לא ישעה כאמור חבר או מועמד לחברות אלא אם שוכנע תחילה, כי העבירה או העבירות המיוחסות לו הן כה חמורות, עד כי המשך חברותו או מועמדותו לחברות משך זמן החקירה, המשפט, או הדיון המשמעתי עלול לפגוע בשמו הטוב של המקצוע ו/או במטרות האיגוד.

16.3 הושעה חבר או מועמד לחברות השעיה זמנית דחופה כאמור, אסור לו להשתמש בכל תואר או מעמד מטעם האיגוד או להציג עצמו  כחבר או כבעל תואר שכזה כל עוד לא בוטלה ההשעיה.

17. חידוש חברות:

17.1 חבר אשר הורחק לתקופה קצובה, או שביטל חברותו, או שחברותו בוטלה עקב אי תשלום כספי או מכל סיבה אחרת, וירצה לחדש את חברותו באיגוד, יפנה בכתב לוועד המנהל וינמק את פנייתו.

17.2 הועד המנהל ישקול את פנייתו בהתאם :

17.2.1 לנסיבות ביטול החברות.

17.2.2 לזמן שחלף.

17.2.3 לעמידה בתנאי החברות.

18. אתיקה מקצועית.

18.1 חברי האיגוד מתחייבים באופן אישי וכקבוצה לאתיקה המקצועית ואלה הם עיקריה:

18.1.1 לקיים סטנדרטים גבוהים של התנהגות מוסרית ומקצועית.

18.1.2 להיות מודרך ע"י כללי שוויון וצדק בביצוע הבדיקות.

18.1.3 לשמור על כבודו של כל אדם, להיות ישר והוגן עם כל פרט, ללא קשר עם שיקולים חברתיים, פוליטיים, גזעניים ודתיים, מעמד כלכלי או מראה חיצוני.

18.1.4 לבצע מחויבויות ופעולות מקצועיות בצורה בלתי תלויה, ביושר ובכבוד עצמי, להגיע לידי החלטות ודיווח באופן עצמאי, ללא השפעה אישית, כספית, פוליטית, דתית, חברית, חברתית, או כל השפעה שלילית אחרת.

18.1.5 להימנע מפרסום מטעה או שקרי, לא לקבל תגמול בעד שירותים אלא אם כן התגמול יהיה הוגן והגיוני.

18.1.6 להימנע מלייצג אינטרסים מנוגדים או מתחרים, כאשר ייצוג שכזה הוא/נראה כבלתי מוסרי ( אין זה מונע מבודק לבצע בדיקת פוליגרף לגופים יריבים בעניין זהה – הכל בהתאם לנסיבות).

18.1.7 להימנע מביקורת ציבורית הגובלת בהשמצות והוצאת דיבה על האיגוד או על החברים בו, תוך הכרה שקידום האיגוד רווחתו ומקצועיותו הולכים בד בבד עם שאיפות החברים ורצונותיהם.

18.1.8 למלא את עיקרי האתיקה המקצועית כפי שנקבעו ע"י "איגוד הפוליגרף האמריקאי".

19. מאמנים ומתמחים:

19.1 התמחות תהיה אצל מאמן, בפיקוחו הישיר ותחת אחריותו המקצועית.

19.2 בודק פוליגרף רשאי להיות מאמן אם נתמלאו בו כל התנאים להלן:

19.2.1 חבר באיגוד.

19.2.2 בעל ותק של 3 שנים לפחות כבודק פוליגרף.

19.2.3 לא נפסל לשמש כמאמן מטעמים עליהם הוחלט ע"י הועדה.

19.3 ביטול הרשאה למאמן:

19.3.1 הועד המנהל רשאי לאחר שנתן לחבר הזדמנות לטעון טענותיו לפניו, לפסול חבר מלהיות מאמן אם נתקיימה אחת מאלה:

19.3.1.1 הועד המנהל נוכח שהחבר לא מילא את תפקידו בפועל כמאמן לגבי מתמחה/ים למרות שהתחייב לכך.

19.3.1.2 החבר הורשע ע"י בית הדין המשמעתי של האיגוד ולאור הרשעתו סבור הועד המנהל שאין הוא ראוי לשמש כמאמן.

19.4 בקשה לרישום כמתמחה:

19.4.1 אדם המבקש להתמחות כבודק פוליגרף יגיש לוועד המנהל בקשה להירשם כמתמחה ויצרף לבקשתו תעודות המוכיחות כי הוא עומד בדרישות לפי סעיף "(9)" לסימן זה ואישור בכתב מאת מאמן הנכון לקבלו להתמחות.

19.4.2 עם הגשת הבקשה, תשולם האגרה שנקבעה לכך.

19.4.3 אושרה בקשת המתמחה, יחשב כיום תחילת התמחותו התאריך בו התקבל האישור או, תחילת התמחותו בפועל, המאוחר מביניהם.

20. שינוי תקנון:

20.1 תקנון זה ניתן לשינוי מכוח החלטה של אסיפה כללית ובלבד שהשינויים אושרו ע"י לפחות שלושה רבעים מהחברים בעלי זכות ההצבעה המשתתפים בה.

21. פירוק מרצון :

21.1 האיגוד יתפרק מרצון אם וכאשר יוחלט על כך מכוח החלטת אסיפה כללית שישתתפו בה לפחות שלושה רבעים של החברים בעלי זכות הצבעה, ובלבד שההחלטה תתקבל ברוב שלא יפחת משלושה רבעים מהמשתתפים בהצבעה.

21.2 היה ויוחלט על פירוק האיגוד כאמור, תחליט האסיפה הכללית על דרכי הפירוק והשימוש ברכוש האיגוד שלא יידרש לסילוק התחייבויותיו.

 

עדכון: 10/03/2011

Scroll to Top