• הבדיקה מותנת בהסכמת הנבדק בלבד, ואסור לכפות ואו לאיים על הנבדק לבצעה בכל דרך.
  • חובה להודיע לנבדק על הבדיקה לפחות 6 שעות לפני ביצועה, ועדיף יום קודם.
  • יש לחייב את מזמין הבדיקה, לתת לנבדק מידע על מטרת הבדיקה.
  • יש לתת (עדיף) לנבדק את השאלות הרלוונטיות במידה ויבקש.
  • חובה למסור את שמו של הבודק, פרטי כישוריו, ניסיונו המקצועי וכל פרט במידה ויידרש ע”י הבודק.
  • אסורה אפליית נבדק על רקע מוצאו, מגדרי, דתי, גילו, לאום, מצב סוציואקונומי, שיוך ארגוני ואחר.
  • הנבדק זכאי ליחס מבין, מכובד ומתחשב במצבו.
  • הנבדק חייב לדעת כי תוצאות הבדיקה מועברות למזמין הבדיקה בלבד ואו במידה והוחלט אחרת.
  • על מזמין הבדיקה לדעת כי הוא מקבל את תוצאות הבדיקה בלבד. (לא כולל צ’ארטים).
  • חובה על הבודק למלא גיליון התאמה לנבדק, ולאחריו להחליט האם הנבדק מתאים לבדיקה.
  • חובה על הבודק לבצע שיחת פרי טאסט, מבלי להביע עמדה בנושא החשדות / הבדיקה.