Monthly Archives: אוגוסט 2018

//אוגוסט

הודעה חשובה לקהל הרחב

לתשומת לב הציבור, רשימת הבודקים המופיעים באתר הינה רשימה עדכנית,
בודקים המשתמשים בסמלי האיגוד אך אינם מופיעים באתר, הינם מתחזים לחברי האיגוד. […]