Monthly Archives: מאי 2018

מאת מזעקי עמנואל

מאת מזעקי עמנואל

בתאריך:06/05/18, התקיימה השתלמות לכל חבריי האיגוד, בנושאים כדלקמן:
1הכנת הנבדק לבדיקת הפוליגרף, התשאול המקדים ומטרותיו והכנת שאלות השוואה.
2חוק ומשפט, חובות וזכויות הבודק והנבדק.
3זיהוי תווה פנים ותגובות.
4חולקו תעודות השתתפות להשתלמות זו וכן חולק שי מטעם הנהלת האיגוד, לכל אחד ממשתתפי הכנס.
5נכחו רוב חברי האיגוד בהשתלמות זו.
בברכה
מזעקי עמנואל
סיו"ר איגוד הפוליגרף הישראלי הממוחשב.